مجموعة

گفتگوهای تراثی (آرشیو)

گفتگوهای تراثی (آرشیو)
747
عددالاعضاء
2,896
Links
6,052
Files
149
Videos
12,667
Photo
وصف المجموعة
آرشیو گفتگوها و نوشته‌های تراثی (July 2016-June 2019)
کاربر
ںاٮاسا 💟
توسط سپر ضد اسپم ما به عنوان کاربر اسپمر شناسایی و از گروه اخراج شد.

برای مشاهده علت اسپم شدن این کاربر می‌توانید وارد لینک زیر شوید:

https://www.sociplus.com/l/kgp6eX
کاربر
fershte
یک اسپمر است و در گروه‌ها به ارسال تبلیغات و فعالیت نامناسب می‌پردازد. بنابراین از گروه اخراج شد.

برای مشاهده علت اسپم شدن این کاربر می‌توانید وارد لینک زیر شوید:

https://www.sociplus.com/l/9m57xZ
کاربر
rozki
توسط سپر ضد اسپم ما به عنوان کاربر اسپمر شناسایی و از گروه اخراج شد.

برای مشاهده علت اسپم شدن این کاربر می‌توانید وارد لینک زیر شوید:

https://www.sociplus.com/l/LA2Awl
کاربر
🕊dara
توسط سپر ضد اسپم ما به عنوان کاربر اسپمر شناسایی و از گروه اخراج شد.

برای مشاهده علت اسپم شدن این کاربر می‌توانید وارد لینک زیر شوید:

https://www.sociplus.com/l/jx6XZx
کاربر
(701) 695-5972
توسط سپر ضد اسپم ما به عنوان کاربر اسپمر شناسایی و از گروه اخراج شد.

برای مشاهده علت اسپم شدن این کاربر می‌توانید وارد لینک زیر شوید:

https://www.sociplus.com/l/5zmXY8